Algemene bepalingen en leveringsvoorwaarden van Holland Relocation B.V., ingeschreven in Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 76915190, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden Holland Relocation”

Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsverhoudingen en andere verplichtingen die worden aangegaan tussen Holland Relocation BV en opdrachtgever.

Artikel 2: Definities 2.1. In deze (verkoop)voorwaarden wordt verstaan onder: a) Holland Relocation B.V.: de rechtspersoon die immigratie- en verhuisdiensten verleent aan de cliënt en diens medewerkers, hierna Holland Relocation genoemd, en b) cliënt : de natuurlijke en/of rechtspersoon die de overeenkomst van dienstverlening met Holland Relocation B.V. aangaat.

Artikel 3: Algemeen 3.1. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Holland Relocation zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing op alle nieuwe opdrachten vanaf de datum van publicatie op de website van Holland Relocation 3.2. Cliënt kan zich slechts beroepen op zijn eigen algemene voorwaarden of op welke andere handelsvoorwaarden dan ook, of andersluidende bedingen, indien deze voorafgaand aan de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk door Holland Relocation zijn aanvaard. 3. 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle latere verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en) tussen Holland Relocation en cliënt, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn uitgesloten.

Artikel 4: Overeenkomst en aanbiedingen 4.1. Alle aanbiedingen door of namens Holland Relocation worden schriftelijk gedaan. De rechtsverhouding tussen Holland Relocation en cliënt bestaat pas nadat de offerte of aanbieding door cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, dan wel wanneer cliënt van Holland Relocation een schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft ontvangen. 4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes van Holland Relocation tien (10) dagen geldig. 4.3. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die Holland Relocation van cliënt heeft ontvangen op het moment dat de aanbiedingen worden gedaan. In geval van wijziging van de omstandigheden waarop Holland Relocation de genoemde aanbiedingen heeft gebaseerd, is Holland Relocation gerechtigd om met deze wijzigingen rekening te houden bij de uitvoering van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) en/of de prijzen aan te passen, mits dit schriftelijk aan cliënt wordt bevestigd.

Artikel 5: Website en promotiemateriaal 5.1. Alle schriftelijke informatie, schema's, afbeeldingen, etc. die door Holland Relocation op de website van Holland Relocation en/of in folders of ander promotiemateriaal worden verstrekt, hebben geen bindende werking voor Holland Relocation en zijn slechts bedoeld om een algemene weergave te geven van de door Holland Relocation aangeboden diensten. 5.2. Alle informatie op de website van Holland Relocation en/of al het promotiemateriaal dat door Holland Relocation wordt aangeboden is vrijblijvend en bovendien aan verandering
onderhevig. Holland Relocation garandeert op geen enkele wijze dat de betreffende informatie volledig of actueel is. Cliënt kan aan dergelijke informatie geen enkel recht ontlenen.

Artikel 6: Termijnen 6. 1. Alle door Holland Relocation opgegeven termijnen of met cliënt overeengekomen termijnen met betrekking tot enige levering en/of dienstverlening gelden slechts bij benadering en zullen derhalve nimmer als fatale termijnen worden beschouwd. 6.2. In het onwaarschijnlijke geval dat enige termijn van voltooiing door Holland Relocation - om welke reden dan ook - wordt overschreden, dient cliënt (na overleg met Holland Relocation) een nieuwe redelijke termijn voor - verdere - voltooiing van de opdracht op te geven. 6.2. Bij overschrijding van een eventuele doorlooptijd - om welke reden dan ook - is Holland Relocation nimmer gehouden tot welke vergoeding dan ook ter zake. 6.3. Holland Relocation en cliënt kunnen per opdracht overeenkomen dat de betreffende opdracht ook in gedeelten kan worden uitgevoerd. 6.4. Indien Holland Relocation en cliënt overeenkomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen worden uitgevoerd, kan Holland Relocation aan cliënt schriftelijk mededelen dat de aanvang van de betreffende diensten wordt uitgesteld tot een volgende fase, totdat cliënt aan Holland Relocation schriftelijk heeft medegedeeld dat de resultaten van de voorafgaande fase door cliënt zijn goedgekeurd. 6.5. Indien cliënt, om welke reden dan ook, toerekenbaar tekortschiet (bijvoorbeeld omdat cliënt na voltooiing van een prestatie van Holland Relocation niet (tijdig) wenst te erkennen of af te nemen of te betalen), behoudt Holland Relocation zich het recht voor de uitvoering van de werkzaamheden - in welk stadium de uit te voeren werkzaamheden zich ook bevinden - op te schorten, de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) tussen partijen te beëindigen en/of schadevergoeding of nakoming van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) te verlangen. 6.6. Ongeacht de tussen Holland Relocation en cliënt overeengekomen betalingscondities, blijft Holland Relocation gerechtigd van cliënt te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt of vooruitbetaalt alvorens - verder - diensten voor cliënt te verrichten. 6.7. Indien de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, kan een voltooide prestatie door Holland Relocation afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 7: Uitvoering van de verplichting(en) en/of de overeenkomst(en) 7.1. Holland Relocation zal zich inspannen om de diensten met de nodige zorgvuldigheid en in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren. 7.2. Holland Relocation heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) tussen haar en cliënt geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden in Nederland of in het buitenland, dan wel door deze derden te laten uitvoeren, indien dit naar het oordeel van Holland Relocation een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht van cliënt mogelijk maakt. Deze derden kunnen zich ten aanzien van cliënt rechtstreeks beroepen op deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 7.3. Voor zover Holland Relocation mede uitvoering geeft aan een verplichting(en) en/of een overeenkomst(en) tussen cliënt en een derde, kan Holland Relocation nimmer gebonden zijn aan de afspraken, verplichting(en) en/of overeenkomst(en) tussen cliënt en deze derde(n). 7.4. Voor de uitvoering van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) met Holland Relocation zal cliënt alle gegevens en informatie verstrekken die naar het oordeel van Holland Relocation nodig zijn. Daarnaast is cliënt verplicht om alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de juiste uitvoering van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) met Holland Relocation aan Holland Relocation te verstrekken. 7.5. cliënt draagt het risico met betrekking tot de juistheid of eventuele onvolkomenheden of misverstanden ten aanzien van de door cliënt verstrekte informatie.

Artikel 8: Uitvoering van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) met betrekking tot het al dan niet vinden van een woning 8.1. In aanvulling op artikel 7 zal Holland Relocation nimmer optreden als makelaar of worden beschouwd als makelaar bij de uitvoering van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) met cliënt . 8.2. Holland Relocation zal de betreffende werkzaamheden voor de huur of verhuur van een woning of anderszins uitbesteden aan de door Holland Relocation aan te wijzen makelaar, tenzij schriftelijk tussen Holland Relocation en cliënt is overeengekomen dat Holland Relocation de werkzaamheden die voortvloeien uit de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) met cliënt betreffende de huur of verhuur van een woning of anderszins, zal uitvoeren, waarbij de door Holland Relocation te verrichten werkzaamheden met betrekking tot de huur of verhuur van een woning of anderszins slechts een inspanningsverplichting kunnen inhouden en nimmer kunnen worden aangemerkt als resultaatsverplichting van de door Holland Relocation te verrichten werkzaamheden.

Artikel 9: Werkschema of tijdsschema 9.1. De werkzaamheden worden door Holland Relocation uitgevoerd volgens een vooraf opgesteld werkrooster of tijdschema. Indien tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat het wenselijk of noodzakelijk is om af te wijken van het vooraf opgestelde werkrooster of tijdschema of dit te wijzigen, kan Holland Relocation de uitvoering van de diensten geheel naar eigen inzicht aanpassen. Cliënt dient van een dergelijke aanpassing schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. 9.2. Indien wijzigingen in of afwijkingen van een opgestelde planning of tijdsschema wenselijk of noodzakelijk zijn, zijn de daaraan verbonden meerkosten te allen tijde voor rekening van cliënt. 9.3. In geval van wijzigingen, aanvullingen en weglatingen van een opdracht dienen de betreffende werkzaamheden afzonderlijk of gespecificeerd in rekening te worden gebracht of te worden verrekend. 9.4. Tenzij anders is overeengekomen, worden de diensten alleen uitgevoerd op normale werk- of kantoordagen zoals gebruikelijk is in de landen waar de diensten worden uitgevoerd, dus niet op openbare en herdenkingsdagen. In bijzondere omstandigheden - noodzakelijk voor het effectief en/of efficiënt uitvoeren van de diensten - kan hiervan worden afgeweken na overleg tussen partijen en op basis van de geldende tarieven.

Artikel 10: Uitvoering van de verplichting(en) en/of de overeenkomst(en) 10.1. Cliënt draagt het risico met betrekking tot eventuele onvolkomenheden of misverstanden omtrent de uitvoering van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en); in geval deze het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige of te late specificaties, eisen of andere relevante mededelingen die direct of indirect aan Holland Relocation zijn verstrekt of gedaan.

Artikel 11: Prijzen en tarieven 11.1 Voor de door Holland Relocation te verrichten diensten is cliënt verplicht een vergoeding te betalen zoals omschreven in de overeenkomst(en) tussen cliënt en Holland Relocation. 11.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met cliënt of anders is vermeld, zijn alle door Holland Relocation gehanteerde prijzen en tarieven in de wettelijke Nederlandse valuta, exclusief omzetbelasting. 11.3. Holland Relocation behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om eventuele prijzen te wijzigen en tarieven die eerder aan de cliënt zijn meegedeeld, voor zover deze nog niet uitdrukkelijk door de cliënt zijn aanvaard.

Artikel 12: Facturatie en betaling 12.1. Betaling dient te geschieden op een door Holland Relocation aan te geven bankrekening. 12. 2. Betaling dient te geschieden in de wettelijke Nederlandse valuta. 12.3. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 12.4. Betaling van de verschuldigde omzetbelasting dient bij iedere (deel)betaling te geschieden. 12.5. Indien betaling niet binnen de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen betalingstermijn of binnen dertig (30) dagen na factuurdatum is voldaan, is cliënt - zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst - in verzuim en heeft Holland Relocation het
recht de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten vanaf de vervaldatum van de factuur in rekening te brengen.

Artikel 13: Verzuim 13.1. Ongeacht hetgeen in deze algemene voorwaarden is opgenomen, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zodra cliënt enige andere verschuldigde prestatie, voortvloeiend uit enige verplichting(en) en/of overeenkomst(en), waaronder begrepen voorwaarden, met betrekking tot Holland Relocation, niet of niet binnen de gestelde termijn nakomt. 13.2. Zodra cliënt in verzuim is, zijn alle vorderingen van Holland Relocation onmiddellijk en zonder voorbehoud opeisbaar. 13.3. Holland Relocation heeft het recht de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) tussen cliënt en Holland Relocation zonder opzeggingstermijn te beëindigen, indien zich het volgende voordoet: - er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - cliënt in staat van faillissement of liquidatie verkeert; - door of namens cliënt surseance van betaling wordt aangevraagd; - cliënt overgaat tot liquidatie van het bedrijf van cliënt of op een substantieel deel van de eigendommen en/of activa van cliënt beslag wordt gelegd.

Artikel 14: Bedrijfsgevoelige informatie 14.1. Iedere partij staat er voor in dat alle bedrijfs- of productgevoelige informatie en gegevens die zij ontvangt bij het aangaan van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) strikt tussen partijen blijven en op geen enkele wijze aan derden bekend worden gemaakt, zowel tijdens als na afloop van de contractperiode.

Artikel 15: Overmacht 15.1. Alle omstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, blokkade van de scheepvaart en andere blokkades van het vervoer, stagnatie in of beperking of beëindiging van leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongelukken, overheidsmaatregelen, niet-levering van noodzakelijke documenten/visa aan Holland Relocation door derden en andere onvoorziene omstandigheden) die de normale bedrijfsvoering verstoren en de uitvoering van een verplichting(en) en/of een overeenkomst(en) die buiten de macht van Holland Relocation om tot stand is (zijn) gekomen (ongeacht of deze al dan niet voorzienbaar waren toen de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) tot stand kwam (komen) en die van dien aard zijn dat nakoming van de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) in redelijkheid niet van Holland Relocation kan worden gevergd, vormen overmacht en kunnen niet leiden tot een toerekenbare tekortkoming van Holland Relocation.

Artikel 16: Aansprakelijkheid 16.1. Holland Relocation is ten aanzien van alle werkzaamheden van Holland Relocation slechts aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door een aan Holland Relocation toe te rekenen ernstige tekortkoming of grote fout. 16.2. Iedere aansprakelijkheid van Holland Relocation voor gevolgschade, inclusief gederfde winst, is uitgesloten. 16.3. Op het verweer dat de door Holland Relocation ingeschakelde derden ten aanzien van Holland Relocation in rechte kunnen voeren, kan Holland Relocation ook ten aanzien van cliënt een beroep doen. 16.4. De aansprakelijkheid van Holland Relocation is beperkt tot het totale bedrag van het honorarium; bij opdrachten met een langere looptijd is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verschuldigde honorarium voor zes maanden. 16.5. Holland Relocation is nimmer aansprakelijk voor schade aan derden, personen en/of goederen en/of gelden tijdens het verlenen van diensten.

Artikel 17: Gedeeltelijke ongeldigheid 17.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is - om welke reden dan ook - blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de verplichting(en) en/of overeenkomst(en) tussen partijen in alle overige opzichten onverkort van kracht, terwijl partijen ten aanzien van de ongeldige bepaling geacht worden te hebben ingestemd met hetgeen rechtens zo dicht mogelijk bij de strekking van de ongeldige bepaling ligt.

Artikel 18: Hoofdelijke aansprakelijkheid 18.1 Indien een overeenkomst tot stand komt of overeenkomsten tot stand komen tussen Holland Relocation en twee of meer andere contractspartijen (Opdrachtgevers), zijn deze Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de financiële en andere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst(en).

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 19.1. Alle geschillen die voortvloeien uit de verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en), waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. 19.2. Op alle verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en) waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Overhandiging van deze Algemene Voorwaarden 20.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn door Holland Relocation aan cliënt overhandigd bij het aangaan van de verbintenis(sen) en/of overeenkomst(en) tussen partijen. 20.2. De Algemene Voorwaarden kunnen ook worden gelezen en gedownload via de website van Holland Relocation. 20.3. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.